Contact
  1. Top
  2. Address
  3. People List

Meizhong Luo, Ph. D,

Professor, College of Life Science and Technology,

Huazhong Agricultural University,Wuhan, Hubei 430070, China,

Email: mzluo@mail.hzau.edu.cn

Tel: +86 27 87284213(office) +86 27 87282936(lab)

People List

Fullfill your information, with Authorization Code from administrator, to show yourself here and set password to access intranet.
MS Students
Shaopeng Shi Jiadong Li Xue Yang Mengjie Liang Zhijun Hao
Wei Xu Zhifei Han Tong Li Min Huang Songyu Luo
Ph.D Students
Wentao Xiong Defang Liu Hao Wang Zhaozhao Dai Shaojuan Zhang
Zhuo Chen Tofique Rajper Muhammad Yasir
Graduated Students
Haiyan Lin Shuaixiang Zhou Xue Shi Jiangwei Qiao Chao Wang
Ying Deng Yonglong Pan Xiaoming Wang Yafei Wang Lijuan Lou
Haiyang Zeng Jing Yu Yinan Liu Lin Liu Tingxiang Yan
Jun Li Tingting Fan Wei Peng Haiyan Li Qingli Liu
Tao Luo Jun Xu Peng Xia Danqing Mao Ping Huang
Baobao Cao Wen Chu Xu Zhou Tianze Yan Shuyan Song
Jiadong Liu Fei Huang Peng Wang Lingyun Shao Bo Chen
DaoYong Li