Contact
Graduated (53)
Basic Information
中文名 : 王超
Name : Chao Wang
Sex : Female
Graduated Year : 2013
Obtained Degree : Ph.D
First Job After Grad. : --
International Exchange
Visiting research at Arizona Genomics Institute, University of Arizona, USA from 2011.2 to 2011.7
Publications
  1. Chao Wang, Xue Shi (Co-First), Lin Liu, Haiyan Li, Jetty S.S. Ammiraju, David A. Kudrna, Wentao Xiong, Hao Wang, Zhaozhao Dai, Yonglian Zheng, Jinsheng Lai, Weiwei Jin, Joachim Messing, Jeffrey L Bennetzen, Rod A. Wing, and Meizhong Luo. "Genomic Resources for Gene Discovery, Functional Genome Annotation, and Evolutionary Studies of Maize and Its Close Relatives". Genetics. 2013. 195: 723 - 737 PDF Full Text
  2. Nan Jiang, Zhiqiang Li, Jun Wu, Yue Wang, Liqun Wu, Suhua Wang, Dan Wang, Ting Wen, Yi Liang, Pingyong Sun, Jinling Liu, Liangying Dai, Zhilong Wang, Chao Wang, Meizhong Luo, Xionglun Liu and Guo-Liang Wang. "Molecular mapping of the Pi2/9 allelic gene Pi2-2 conferring broad-spectrum resistance to Magnaporthe oryzae in the rice cultivar Jefferson". Rice. 2012. 5 PDF