Contact
Graduated (53)
Basic Information
中文名 : 王皓
Name : Hao Wang
Sex : Male
Graduated Year : 0
Obtained Degree : Ph.D
First Job After Grad. : --
Publications
  1. Yuling Tai, Hao Wang, Chaoling Wei, Ling Su, Min Li, Liqun Wang, Zhaozhao Dai, Lingyun Shao, Jiayue Jiang, Meizhong Luo, Hua Yang, Weiwei Deng, Bei Huang, Xiaochun Wan, Jun Sun. "Construction and characterization of a bacterial artificial chromosome library for Camellia sinensis". Tree Genetics Genomics. 2017. 13: 1 - 15 Full Text
  2. Yonglong Pan, Xiaoming Wang, Lin Liu, Hao Wang and Meizhong Luo. "Whole Genome Mapping with Feature Sets from High-throughput Sequencing Data". Plos One. 2016. Sept 9: 1 - 17 Full Text
  3. Chao Wang, Xue Shi (Co-First), Lin Liu, Haiyan Li, Jetty S.S. Ammiraju, David A. Kudrna, Wentao Xiong, Hao Wang, Zhaozhao Dai, Yonglian Zheng, Jinsheng Lai, Weiwei Jin, Joachim Messing, Jeffrey L Bennetzen, Rod A. Wing, and Meizhong Luo. "Genomic Resources for Gene Discovery, Functional Genome Annotation, and Evolutionary Studies of Maize and Its Close Relatives". Genetics. 2013. 195: 723 - 737 PDF Full Text
  4. Xiaoming Wang, David A. Kudrna, Yonglong Pan, Hao Wang, Lin Liu, Haiyan Lin, Jianwei Zhang, Xiang Song, Jose Luis Goicoechea, Rod A. Wing, Qifa Zhang and Meizhong Luo. "Global genomic diversity of Oryza sativa varieties revealed by comparative physical mapping". Genetics. 2014. 196: 937 - 949 Full Text
  5. Xiaoming Wang, Qingli Liu, Hao Wang, Chao-Xi Luo, Gejiao Wang and Meizhong Luo. "A BAC based physical map and genome survey of the rice false smut fungus Villosiclava virens". BMC Genomics. 2013. 14 Full Text