Contact
MS Stud (11) Ph.D Stud (8) Graduated (34)
Basic Information
中文名 : 陈波
Name : Bo Chen
Sex : Male
Enter Year : 2014
For Degree : MS
Previous School : 上饶师范学院
Publications
  1. Xiaolin Wei†, Zhichao Xu†, Guixing Wang, Jilun Hou, Xiaopeng Ma, Haijin Liu, Jiadong Liu, Bo Chen, Meizhong Luo, Bingyan Xie, Ruiqiang Li, Jue Ruan and Xiao Liu*. "pBACode: a random-barcode-based high-throughput approach for BAC paired-end sequencing and physical clone mapping". Nuc Acid Res. 2017. Full Text
  2. Jiang Ye#, Yuhua Yang#, Bo Chen#, Jiaqin Shi*, Meizhong Luo, Jiepeng Zhan, Xinfa Wang, Guihua Liu, Hanzhong Wang*. "An integrated analysis of QTL mapping 1 and RNA sequencing 2 provides further insights and promising candidates for pod 3 number variation in rapeseed (Brassica napus L.)". BMC Genomics. 2017. 18: 1 - 14 Full Text